Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van DOOOZz, gevestigd te Amsterdam
Versie geldig vanaf 6 juli 2015

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DOOOZz en op iedere tussen DOOOZz en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van DOOOZz.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. DOOOZz behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door DOOOZz erkend.
1.4 DOOOZz garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Deze betrekken zich sec op binnenshuis (of buitenshuis in geval de City Disc) klimaatverbetering binnen de context van het verzachten of verhelpen van hinder als gevolg van elektrosmog afkomstig van Wi-Fi routers, zendmasten en laagfrequente velden van apparaten of installaties in de omgeving. DOOOZz producten zijn niet ontworpen om onmogelijke opdrachten uit te voeren als het volledig ontstoren van de straling van een Wi-Fi laptop of smartphone of iPad. Hier bestaan helemaal geen ontstoringsmiddelen voor die werken gezien de extreme hoogte van de straling (tot 300.000 mikroWatt/m2).

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal DOOOZz bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van DOOOZz zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door DOOOZz geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij DOOOZz. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt DOOOZz zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt DOOOZz binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag exclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.






Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
4.2.1 dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4.2.2 de afnemer DOOOZz producten combineert met andere ontstoringsproducten als zijnde electrosmogontstoringsapparaten die met frequenties werken, nulpunt-, of TACHYON-energie, verkeerd geproduceerde orgoniet, stenen die elektrosmog absorberen en overige
4.2.3 schade aan het product doordat het is gevallen, meegewassen of op een hete plek gezet of anderwijs is beschadigd
4.2.4 de afnemer waarschuwingen en adviezen negeert welke in de DOOOZz & Don’ts rubriek op de website dooozz.nl zijn opgenomen
4.2.5 de afnemer ontevreden is over een DOOOZz product omdat hij/zij eigenschappen of verwachtingen van een of meerdere DOOOZz producten claimt welke door DOOOZz niet aan DOOOZz producten worden toegekend
4.2.6 de afnemer het product niet rechtstreeks bij DOOOZz heeft afgenomen
4.2.7 goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
4.2.8 de afnemer veiligheidsregels negeert zoals het altijd in blik vervoeren van de DOOOZz nr 1 (DOOOZz Sleep Natural Bionite) of de DOOOZz Sensual
4.2.9 de afnemer ontgiftingseffecten door zwaar medicijngebruik ervaart en het DOOOZz advies gegeven in de DOOOZz & Don’ts rubriek inzake zwaar medicijn gebruik op de website negeerde
4.2.10 de Afnemer negeert dat DOOOZz producten: zijn ontwikkeld om de schadelijke effecten van elektrosmog te verzachten en te bufferen en hiervoor dienen te worden aangeschaft en niet voor problemen veroorzaakt door de overgang, medicijnen, psychische problemen of voor overige niet door het bedrijf DOOOZz zelf aan DOOOZz gekoppelde redenen van aanschaf.
4.2.11 beschadigingen of problemen zijn ontstaan door het uitlenen aan derden van DOOOZz producten


5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij DOOOZz, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van DOOOZz. DOOOZz houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 DOOOZz maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan DOOOZz) deze gebreken binnen een week na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan DOOOZz. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.3 Indien klachten van de afnemer door DOOOZz gegrond worden bevonden, zal DOOOZz de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van DOOOZz bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van DOOOZz voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.4 DOOOZz is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van retailers.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens DOOOZz in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van DOOOZz in de DOOOZz en Dont’s rubriek op dooozz.nl

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt DOOOZz zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden DOOOZz slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van DOOOZz gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 DOOOZz kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen DOOOZz en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door DOOOZz op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 DOOOZz behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van DOOOZz gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 DOOOZz is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van DOOOZz alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 DOOOZz behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DOOOZz gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien DOOOZz bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 DOOOZz is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten of de gezondheid ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door DOOOZz aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij DOOOZz zolang de afnemer de vorderingen van DOOOZz uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van DOOOZz wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door DOOOZz geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.




(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 DOOOZz WEBSHOP | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel